Voor vragen:

06 83672713

Inleiding

 

Stichting De Blauwe Hut is een initiatief van Mariët en Eric Spierings. De Stichting is, in samenspraak met de huidige bestuursleden opgericht op 6 oktober 2021 te Zeist. De Stichting staat voor het verzorgen van een onbezorgde vakantie voor gezinnen die recent te maken hebben gekregen of gehad met een ernstig ziek familielid. De Stichting werft hiertoe de financiële middelen en onderhoudt contact met zorgprofessionals die met deze gezinnen te maken hebben.


Bij de oprichting van de Stichting is onder meer vastgelegd wie de bestuurders zijn. Tevens heeft een inschrijving van de Stichting bij de Kamer van Koophandel plaatsgevonden alsook aanmelding bij de belastingdienst. Recent is het huidige beleidsplan gemaakt om duidelijkheid te geven over doelstellingen en werkzaamheden en er is rekening gehouden met eisen voor de aanvraag van een ANBI status. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Daarnaast wordt de Stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Hieronder vindt u de hoofdlijnen van dit beleidsplan. Het volledige beleidsplan is per post op te vragen.


1.        Missie/visie

 

Ziekte van een familielid brengt de nodige zorgen met zich mee. Vaak is er tijdens of na het ziekteproces weinig tijd en/of energie om aandacht aan elkaar te geven en in het bijzonder aan de niet-zieke kinderen en gezinsleden. Een paar dagen vakantie kan helpen om even los te komen van alle emotionele en praktische zorgen die de situatie met zich meebrengt.

Stichting de Blauwe Hut heeft als missie om gezinnen die recent te maken hebben gekregen of gehad met een ernstig ziek familielid een mooie ontspannen ervaring te bieden in een turbulente tijd, een ervaring die wellicht ruimte biedt om even met elkaar een beetje te kunnen ontsnappen aan de hectiek rond het zieke familielid en een ervaring wellicht ook een mooie herinnering voor de toekomst oplevert. Deze missie wordt nagestreefd door het verzorgen van een vakantieverblijf voor deze gezinnen.

De Stichting richt zich op een doelgroep die bij andere organisaties niet in aanmerking komt, bijvoorbeeld vanwege de leeftijd van het kind of het ziektebeeld. Daarom is er momenteel nadrukkelijk aandacht voor gezinnen waarin het zieke kind in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar valt. Tevens beperkt de Stichting zich niet toe één specifiek ziektebeeld. De Stichting onderscheidt zich daarnaast van een aantal soortgelijke organisaties door het feit dat ook gezinnen waarvan het kind overleden is tot 18 maanden na overlijden in aanmerking kunnen komen voor een verblijf.


1.2        Statutaire Doelstelling

 

De doelstellingen van Stichting De Blauwe Hut zijn zoals vastgelegd in de statuten:

   • het organiseren van een vakantieverblijf in een recreatiewoning voor  gezinnen die te maken hebben of hebben gehad met een ernstige ziekte van één van de gezinsleden; contact leggen en onderhouden met ziekenhuizen en instellingen die in  contact staan met de doelgroep; informatiemateriaal ontwikkelen en verspreiden onder de medische  contactpersonen gerelateerd aan de doelgroep.
   •  

  1.3        Strategie

   

  Voor de jaren 2022 en 2023 heeft de Stichting financiële middelen toegezegd gekregen om in de voorjaars- en zomerperiode minimaal 10 weken per jaar gebruik te kunnen maken van een recreatiewoning op Vakantiepark De Thijmse Berg in Rhenen. Met deze toezegging heeft de Stichting alle basisbehoeften beschikbaar om de komende twee jaar haar plannen uit te voeren. De Stichting zal in iedere winterperiode een planning maken om de toegezegde 10 weken zo goed mogelijk te vullen.

  Aanmelding gebeurt exclusief op voordracht van zorgprofessionals binnen Nederlandse instellingen en ziekenhuizen die met de doelgroep zorgcontacten onderhouden. Momenteel heeft de Stichting een actieve interactie met medisch pedagogische zorgverleners binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Uit deze interactie is gebleken dat deze zorgverleners regelmatig in contact staan met gezinnen die wel een steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken. De medisch pedagogische zorgverleners zullen deze gezinnen met de Stichting in contact brengen, zodat een verblijf geregeld kan worden.

  Het onderhouden van contacten met de betrokken zorgprofessionals en het eventueel uitbreiden dit netwerk naar andere ziekenhuizen, is één van de speerpunten van de Stichting. In de loop van 2022 zal de Stichting een informatiefolder uitbrengen die breder binnen Nederland verspreid zal worden.

  Voor het werven van fondsen is de Stichting voornamelijk afhankelijk van donateurs en sponsoracties. Naast het huren van de vakantiewoning zijn deze financiële middelen noodzakelijk om de reguliere stichtingskosten te betalen en de additionele kosten die een verblijf met zich mee brengen. Tevens groeit de groep van personen en bedrijven die de Stichting ondersteunen in natura. Deze inzet helpt de Stichting om de kosten tot een minimum te beperken en om eventueel een klein extraatje aan de gezinnen aan te kunnen bieden. De Stichting zal in 2022 werken aan een plan om beide groepen structureel aan de Stichting te verbinden.


  2.        De Stichting

   

  2.1        Algemene gegevens

   

  Statutaire naam: Stichting De Blauwe Hut
  Organisatietype: Stichting
  Opgericht: 6 oktober 2021
  KvK nummer: 84170158
  Banknummer (IBAN): NL48ABNA0106005952
  Fiscaal nummer (RSIN): 863119955
  Correspondentieadres: van der Heijdenlaan 4A, 3705 EG, Zeist
  Telefoonnummer: 06-83672713
  Website: www.blauwehut.nl
  E-mail: info@blauwehut.nl
  Werkgebied: Lokaal met landelijke dekking
  Doelgroep: Gezinnen die recent te maken hebben (gehad) met een ernstig ziek familielid

   

  2.2        Bestuur

   

  Het bestuur is samengesteld uit:

  Voorzitter: dhr. J.P.C. Hoevenaars, onbezoldigd, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

  De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, neemt initiatieven en coördineert bestuurswerkzaamheden. Hij vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten of delegeert deze taak aan de secretaris.

  Secretaris/ Penningmeester: dhr. H.T. Spierings, onbezoldigd, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

  De secretaris/penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. Als  penningmeester beheert hij het geld van de Stichting. Hij houdt de financiën bij, verricht en ontvangt betalingen en maakt het financieel jaarverslag en een begroting. Tevens bewaakt hij de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting. Als secretaris onderhoudt hij de correspondentie namens de Stichting, archiveert alle ontvangen (digitale) brieven en bewaart afschriften van verzonden (digitale) brieven. Hij maakt verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen. De secretaris is tevens verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdragen van de website van de Stichting.

  Bestuurslid: dhr. E.B. Koekoek, onbezoldigd, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

  Het bestuurslid draagt bij aan de algemene activiteiten van de Stichting en ondersteunt de andere bestuursleden in het uitvoeren van hun taak. Hij heeft ook als aandachtspunt de fondsenwerving.


  2.3        Bestuursvergaderingen

   

  Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. Op deze vergaderingen worden de voortgang van activiteiten en ontwikkelingen binnen de Stichting besproken. Op de eerste vergadering van het jaar worden de inhoudelijke en financiële jaarverslagen vastgesteld. De begroting en een eventueel vernieuwd beleidsplan worden jaarlijks in het 4e kwartaal vastgesteld.


  2.4        Beloningen, Vergoedingen en Werknemers

   

  Bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoedingen of beloningen voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Ook vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. De Stichting kent geen werknemers.

   

  3.        Financiën 

   

  3.1        Algemeen

   

  Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

    • Jaarlijks een begroting opstellen;

    • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

    • Beheren van de gelden;

    • Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
    •  

   De Stichting heeft, zoals beschreven in de statuten van de Stichting, geen winstoogmerk. Voor de financiën wordt daarom uitgegaan van jaarlijkse kosten voor uitvoer van de gestelde activiteiten en de basiskosten om de Stichting draaiende te kunnen houden. Op dit moment is het nog niet exact in te schatten wat de hoogte van deze kosten zal zijn.

    

   3.2        Inkomsten en uitgaven

    

   Voor haar inkomsten is de Stichting is afhankelijk van sponsoren en donateurs.  De Stichting besteedt het overgrote deel van het geld direct aan de vakantieverblijven voor de gezinnen en voert hiertoe een zorgvuldig en weloverwogen beleid. De inkomsten van de Stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken en zal een eventueel overschot aan het einde van het boekjaar gebruiken voor opbouw van een gezonde buffer om toekomstige tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast kan een deel van dit overschot gereserveerd worden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

    

   3.3        Begroting

    

   Voor het begin van elk kalenderjaar wordt een begroting opgesteld met daarin de geraamde kosten voor de activiteiten en kosten ten behoeve van administratie en publiciteit, en voor de te verwachte inkomsten.

   De door het bestuur goedgekeurde begroting voor het jaar 2024 is als volgt:


   Uitgaven Kosten per jaar
           Kosten verblijf 10 000 euro
           Website 200 euro
           Administratie 300 euro
           Ontwikkeling promotiemateriaal 500 euro
   Totaal uitgaven 11 000 euro

   Inkomsten Inkomsten per jaar
           Donaties 10 000 euro
           Sponsoracties 1 000 euro
   Totaal inkomsten 11 000 euro

    

   3.4        Jaarrekening


   Het bestuur legt door middel van een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De boekhouding wordt hiertoe elk jaar door een kascommissie gecontroleerd. Deze kascommissie bestaat uit tenminste één lid, waarvan tenminste één niet zijnde een bestuurslid. Het financiële jaarverslag wordt ter vergadering geaccordeerd door alle bestuursleden en wordt gepubliceerd op onze website www.blauwehut.nl. De jaarrekening verschijnt jaarlijks voor 1 juli.


   3.5        ANBI Status

    

   Stichting De Blauwe Hut zal vóór 1-1-2022 een verzoek bij de belastingdienst indienen om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien toegekend, betaalt de Stichting daarmee over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting. Giften aan Stichting De Blauwe Hut zullen na toekenning van de ANBI status voor donateurs in aanmerking komen voor belastingaftrek.